MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

Pytania i odpowiedzi

Zobacz też:

Galeria użytkowników Mapka użytkowników Forum MojaWyspa.co.uk
Szukaj odpowiedzi
Linki sponsorowane

Pytania i odpowiedzi » Paszport dla dziecka

Odpowiedzi

Słowa kluczowe: dziecko, paszport

Aktywny link: Jak długo trzeba czekać na paszport dla malucha?

Okres oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi do 3 tygodni, a na paszport 5-letni 4 miesiące.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008, Czas ostatniej edycji: 30/09/2014

Słowa kluczowe: dziecko, paszport, dokumenty

Aktywny link: Jakie dokumenty są potrzebne w trakcie ubiegania się o paszport?

Żeby uzyskać paszport dla dziecka, należy dostarczyć do konsulatu:
 • 2 druki podania kwestionariusza paszportowego. Kwestionariusz wypełnia w imieniu dziecka jedno z rodziców
 • Poprzedni paszport dziecka, a jeżeli jest to pierwszy paszport, oryginał polskiego skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • Polskie paszporty rodziców
 • 3 odbitki fotografii twarzy dziecka bez nakrycia głowy i okularów o minimalnych wymiarach 4,5 x 3,5 cm
 • Pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka)
 • Przy składaniu dokumentów oprócz obojga rodziców musi być również dziecko, któremu paszport będzie wyrabiany.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008

Słowa kluczowe: dziecko, paszport

Aktywny link: Czy jako rodzic mogę wpisać dziecko do swojego paszportu?

Od 13 Lipca 2006 dziecka nie można już wpisywać do paszportu rodzica.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008

Nie. Dokumentem podróży, na podstawie którego można przekraczać granicę jest paszport, a w ramach krajów Unii Europejskiej także dowód osobisty, w przypadku osób które są uprawnione do jego otrzymania.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008


Pierwszy paszport dla dziecka wydawany jest na podstawie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia wystawionego przez polski Urząd Stanu Cywilnego (dzieci urodzone na terenie Wielkiej Brytanii należy zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego w Polsce wg miejsca zamieszkania jednego z rodziców). W uzasadnionych przypadkach konsul może wystawić paszport na podstawie brytyjskiego aktu urodzenia w wypisie zupełnym. Do drugiego paszportu niezbędny jest polski akt urodzenia oraz numer PESEL (nadawany jest w urzędzie gminy w Polsce wg miejsca zamieszkania jednego z rodziców). Paszport 5-letni może być wydany wyłącznie na podstawie polskiego aktu urodzenia.
Do wydania paszportu dla dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych, chyba, że z orzeczenia sądu wynika, że prawo do decydowania w tej sprawie jednemu lub obojgu z rodziców nie przysługuje. W przypadku niemożności uzyskania takiej zgody, odpowiednie postanowienie wydaje sąd opiekuńczy w Polsce.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008

Słowa kluczowe: dziecko, paszport, dokumenty

Aktywny link: Czy na podstawie samego Birth Certificate dziecko może uzyskać 10-letni paszport?

Nie. Do wystawienia paszportu 10-letniego dla dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii wymagany jest odpis polskiego aktu urodzenia. Informacje dotyczące umiejscowienia brytyjskiego aktu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce można znaleźć tutaj.
Na podstawie brytyjskiego aktu urodzenia ewentualnie może zostać wystawiony dziecku paszport tymczasowy z terminem ważności do 12 miesięcy.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008

Słowa kluczowe: dziecko, PESEL

Aktywny link: Czy muszę zameldować dziecko w Polsce aby wyrobić mu PESEL?

NIE. Możesz wystąpić o niego prywatnie, wypełniając tylko jeden formularz o nadanie takiego numeru.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008

Akt urodzenia należy umiejscowić w miejscu ostatniego stałego pobytu w Polsce.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008


Tak. W tym celu należy zgłosić się do działu prawnego Konsulatu w godzinach przyjęć interesantów z ważnym dowodem osobistym lub paszportem i podpisać odpowiednią zgodę przed urzędnikiem konsularnym.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008

Słowa kluczowe: paszport, dokument, Konsulat

Aktywny link: Informacja dotycząca zasad wypełniania wniosków paszportowych

Podania należy wypełniać czytelnie, pismem technicznym (naśladującym drukowane). Prosimy nie wypełniać rubryk "adnotacje urzędowe".

 • Pkt 1 Należy podać aktualne nazwisko, a w wierszu poniżej nazwisko rodowe (panieńskie) oraz wszystkie inne poprzednio używane w przypadku zmian. W przypadku podania nazwiska innego niż rodowe konieczne jest dołączenie dokumentów wydanych przez polski urząd, świadczących o nowym nazwisku np. akt zawarcia związku małżeńskiego wystawiony przez polski urząd stanu cywilnego
 • Pkt 3 Proszę wpisać imiona rodziców - najpierw imię ojca, następnie matki i jej nazwisko rodowe.
 • Pkt 4 Należy podać datę i miejsce urodzenia osoby, dla której ma być wydany paszport.
 • Pkt 5 Prosimy wymienić posiadane obywatelstwa. W przypadku posiadania również innego obywatelstwa należy je podać, wpisując np. "polskie / brytyjskie".
 • Pkt 6 Należy podać aktualny adres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii, również w przypadku jeśli jest to tylko pobyt czasowy. W tym punkcie proszę koniecznie podać także nr telefonu. Jest to bardzo ważne, gdy chcemy pilnie skomunikować się z Państwem w celu wyjaśnień, dodatkowych zapytań i poinformowania o terminie odbioru paszportu.
 • Pkt 7 Prosimy podać ostatnie miejsce stałego pobytu w Polsce. W przypadku osób, które przebywają za granica wiele lat i nie pamiętają swojego dokładnego adresu w Polsce, wystarczy podać miejscowość i województwo. W rubryce oznaczonej nr ewidencyjny należy koniecznie podać swój nr ewidencyjny. Znajduje sie on w dowodzie osobistym. Jeżeli Państwo nie maja numeru ewidencyjnego lub go nie pamiętają, należy złożyć za naszym pośrednictwem wniosek do MSWiA o jego nadanie załączając metrykę urodzenia.
  Na odwrocie podania w ramce przeznaczonej na podpis posiadacza należy złożyć swój podpis. Podpis składa również osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia. W przypadku dzieci do lat 13 ramka pozostaje pusta. Prosimy pamiętać, aby podpis całkowicie mieścił sie w ramce. Podpis ten będzie skanowany do paszportu i jakiekolwiek przekroczenie linii ramki spowoduje, ze ta część podpisu, która znajdzie się poza nią nie będzie umieszczona w paszporcie. W liniach poniżej podpisu posiadacza paszportu prosimy podać swój rysopis.
 • Pkt 8 Prosimy podać serię i nr dotychczasowego paszportu oraz przez kogo był wydany. Jeżeli jest to pierwszy paszport (np. dla dziecka) prosimy podać nr aktu urodzenia i nazwę urzędu stanu cywilnego, który go wydal (polskiego).
 • Pkt 9 Należy podać imię, nazwisko i adres osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności, np. w razie nieszczęśliwego wypadku.
 • Pkt 10 Należy podać inne ważne informacje mające znaczenie dla wydania paszportu.


WAŻNE: wnioski muszą być opatrzone datą i podpisane w prawym górnym rogu. W imieniu osób niepełnoletnich wnioski podpisują oboje z rodziców lub opiekun prawny w obecności konsula. Podania wypełnione nieczytelnie i niekompletne nie będą przyjmowane.

Więcej informacji:
Consulate General Of The Republic Of Poland
73 New Cavendish Street, London W1W 6LS
Tel: 0870 774 2800
Email: konsulat@polishconsulate.co.uk
www.polishconsulate.co.uk

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008

Słowa kluczowe: paszport, dokument, Konsulat

Aktywny link: Informacja o zasadach uzyskiwania paszportu z ważnością na 10 lat

Paszport tymczasowy na powrót do kraju wydawany jest osobom, które w trakcie pobytu na terenie okręgu konsularnego (tj. w Anglii, Walii lub Irlandii Pln.) utraciły dotychczas posiadany dokument podróży (paszport, dowód osobisty), a przebywają na tym terenie tymczasowo.



Należy pamiętać, że paszport tymczasowy uprawnia jego posiadacza wyłącznie do wjazdu na terytorium Polski i wydawany jest na krótki termin ważności umożliwiający powrót do kraju. Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi do 2 tygodni.



W celu uzyskania paszportu tymczasowego należy złożyć:

 1. Wypełnione w 2 egzemplarzach podanie - kwestionariusz dostępne w Konsulacie.

 2. Trzy odbitki fotografii o wymiarach 5x4 cm, wykonanych na cienkim papierze; fotografia ma przedstawiać głowę bez nakrycia i ciemnych okularów, z lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, przy zachowaniu równomiernego oświetlenia twarzy. Na odwrocie jednej z odbitek prosimy o wpisanie drukowanymi literami imienia i nazwiska sfotografowanej osoby.

 3. Oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu (wzór oświadczenia dostępny w Konsulacie).

 4. Dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. W razie braku takiego dokumentu Konsulat uznaje oświadczenie, potwierdzające tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy, złożone osobiście w urzędzie konsularnym przez osobę trzecią posiadającą polski paszport lub dowód osobisty.


Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 28 GBP. Do kwoty tej należy ewentualnie doliczyć 22 GBP za usługę w trybie przyspieszonym, 5 GBP w przypadku wysłania paszportu pocztą.

Opłaty są przyjmowane w gotówce w kasie Konsulatu, Postal Order lub w czekach wystawionych na "Consulate of Poland in London".



Więcej informacji:



Consulate General Of The Republic Of Poland

73 New Cavendish Street, London W1W 6LS

Tel: 0870 774 2800

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008, Czas ostatniej edycji: 02/05/2012

Słowa kluczowe: paszport, dokument, Konsulat

Aktywny link: Informacja o zasadach uzyskiwania paszportu książeczkowego z ważnością na 10 lat

Zgodnie z obowiązującą właściwością terytorialną paszporty książeczkowe ważne na 10 lat wydawane są obywatelom polskim na stałe zamieszkałym na terenie okręgu konsularnego, to jest w Anglii, Walii i Irlandii Płn.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wystawienie paszportu osobie zamieszkałej na stale poza okręgiem konsularnym, jeżeli przedstawi ona odpowiednie dokumenty świadczące o czasowym charakterze pobytu, jak np.: zgodę władz miejscowych na pobyt czasowy, umowę o pracę, dokument rejestracyjny z Home Office, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie. Osoby nie spełniające powyższych warunków składają wnioski w sprawie uzyskania paszportu książeczkowego w urzędach wojewódzkich w Polsce właściwych dla miejsca ich stałego zamieszkania. Okres oczekiwania na paszport z ważnością na 10 lat wynosi ok. 3 miesięcy. Zaleca się składanie wniosków o nowy paszport minimum 6 miesięcy przed utratą ważności dotychczas posiadanego. Jeżeli okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport zwykły z odpowiednim wyprzedzeniem, można przy składaniu wniosku paszportowego wystąpić z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten, ważny 1 rok, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje 10-letniego paszportu książeczkowego.

W celu uzyskania 10-letniego paszportu należy złożyć:
 1. Wypełnione w 2 egzemplarzach podanie - kwestionariusz dostępne w Konsulacie.
 2. Trzy odbitki fotografii o wymiarach 5x4 cm, wykonanych na cienkim papierze; fotografia ma przedstawiać głowę bez nakrycia i ciemnych okularów, z lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, przy zachowaniu równomiernego oświetlenia twarzy. Na odwrocie jednej z odbitek prosimy o wpisanie drukowanymi literami imienia i nazwiska sfotografowanej osoby.
 3. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (paszport lub dowód osobisty). Jeżeli osoba wnioskująca utraciła paszport, zgłoszenie o terminie i okolicznościach utraty paszportu wzór zgłoszenia dostępny w Konsulacie.
 4. Skrócony odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy; dotyczy to również dzieci urodzonych za granicą.
 5. Akt małżeństwa wydany przez polski USC zarówno w przypadku wniosku o wydanie nowego paszportu z powodu zmiany nazwiska, jak i w przypadku wniosku osób, których związki małżeńskie nie zostały zarejestrowane w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego (mimo posiadania przez te osoby paszportów z wpisanymi nowymi nazwiskami).
 6. Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego - jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych.
 7. Jeżeli o wydanie paszportu lub wpisanie do paszportu rodzica ubiega sie osoba małoletnia, to oprócz odpisu aktu urodzenia wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że z orzeczenia sadu wynika, iż prawo do decydowania w tej sprawie nie przysługuje jednemu lub obojgu z rodziców.
 8. Numer ewidencyjny PESEL. Jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie ma tego numeru lub nie jest pewna, czy został jej nadany, to należy wypełnić wniosek (dostępny w Konsulacie) o nadanie numeru PESEL i dołączyć odpis aktu urodzenia. W przypadku posiadania innego nazwiska, niż w akcie urodzenia, należy dodatkowo przedstawić odpowiedni akt stanu cywilnego.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 z pózn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 35, poz. 306) w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach.
Opłaty za wydanie paszportu są przyjmowane: w gotówce w kasie Konsulatu, w czekach wystawionych na "Consulate of Poland in London" lub Postal Order.

Więcej informacji:

Consulate General Of The Republic Of Poland
73 New Cavendish Street, London W1W 6LS
Tel: 0870 774 2800
Email: konsulat@polishconsulate.co.uk
www.polishconsulate.co.uk

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008

Słowa kluczowe: paszport, dokument, Konsulat

Aktywny link: Jak wygląda procedura wydania paszportu dziecku?

W razie ubiegania się o wydanie paszportu przez osobę małoletnią (do lat 18), wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych chyba, że z orzeczenia sadu wynika, że prawo do decydowania w tej sprawie jednemu lub obojgu z rodziców nie przysługuje. W przypadku niemożności uzyskania takiej zgody, odpowiednie postanowienie wydaje sąd opiekuńczy.

W celu wystawienia paszportu dla dziecka należy dostarczyć do Konsulatu:
 1. Dwa druki podania - kwestionariusza paszportowego. Kwestionariusz wypełnia danymi dziecka jedno z rodziców i podpisuje w miejscu podpis wnoszącego podanie. Dziecko powyżej 13 lat podpisuje się w ramce pod zdjęciem tak, aby podpis nie dotykał ramki i nie wychodził poza nią. Jeżeli dziecko nie ukończyło 13 lat ramka pozostaje bez podpisu.
 2. Wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego (PESEL) wraz z oryginałem polskiego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (nie dotyczy dziecka, które ma już nadany numer PESEL), wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dostępny w Konsulacie.
 3. Poprzedni paszport dziecka, a jeżeli jest to pierwszy paszport dziecka, oryginał polskiego skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.
 4. Polskie paszporty rodziców (m.in. w celu ew. wykreślenia dziecka z paszportu)
 5. Trzy odbitki fotografii twarzy dziecka bez nakrycia głowy i okularów o minimalnych wymiarach 4,5x3,5 cm (mogą być nie wycięte).
 6. Pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka). Poświadczenie własnoręczności podpisu nie jest wymagane, jeżeli oboje rodzice stawia sie w Konsulacie celem podpisania zgody przed urzędnikiem konsularnym, legitymując się ważnymi paszportami lub dowodami osobistymi. W przeciwnym przypadku podpis rodziców powinien być poświadczony przez notariusza lub adwokata.
 7. Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica (rodziców), to urzędnik konsularny wpis ten unieważnia.


Opłata za wydanie paszportu dziecku do lat 13 wynosi 26 GBP, powyżej 13 lat 37 GBP (zniżka 50% przysługuje w przypadku dziecka uczącego się, należy przedstawić wtedy aktualne zaświadczenie ze szkoły).
Opłaty są przyjmowane: w gotówce w kasie Konsulatu, w czekach wystawionych na "Consulate of Poland in London" lub Postal Order.
Koszty przesyłki pocztowej - 4,00 GBP (w przypadku odsyłania gotowego paszportu pocztą).

Więcej informacji:

Consulate General Of The Republic Of Poland
73 New Cavendish Street, London W1W 6LS
Tel: 0870 774 2800
Email: konsulat@polishconsulate.co.uk
www.polishconsulate.co.uk

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 17/01/2008

Zasoby 

Słowa kluczowe: dokument, PESEL

Aktywny link: Podanie o przyznanie numeru PESEL

Wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL.

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

_-_


 
 • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
 • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
 • Tel: 0 32 73 90 600 Polska